Historia cechu w Lublinie

Początki działalności Cechu Krawców zawarte w sumariuszu przywilejów Cechu są określone na 1535 r.

Pierwszy przywilej został nadany Cechowi 25 sierpnia 1535 r. przez Króla Zygmunta I Starego. Przywilej ten został potwierdzony przez Zygmunta Augusta II w 1554 a w 1583 r. Kr? Stefan Batory nadał przywilej Cechowi Krawców w Lublinie, który był kilkakrotnie potwierdzony przez króla: Władysława IV dnia 8 września 1634 r., Jana Kazimierza dnia 18 grudnia 1649 r., Michała Korybuta Wiśniowieckiego 31 sierpnia 1671 r., Jana III Sobieskiego dnia 19 lutego 1687 r. i Augusta II w 1703 r. Uzyskane przywileje były zatwierdzone przez lubelską radę miejską a następnie przez króla.

Cech według swoich założeń organizacyjnych i stosownie do swoich zadań miał stanowić ścisłe zrzeszenie ludzi wykonujących ten sam zawód i wyznających z tą samą religią – Rzymsko-katolicką. Członkami Cechu pierwotnie byli mistrzowie krawieccy będący obywatelami Lublina. Władzą Cechu i organem zasadniczym cechu było zgromadzenie Mistrzów Cechu oraz Urząd Cech-mistrzowski.

Do kompetencji zgromadzenia cechowego należały sprawy organizacyjne, kontrola gospodarki pieniężnej prowadzonej przez Cechmistrzów, udzielanie absolutorium władzom ustępującym oraz wybór Cechmistrzów. Od 1583 r. czynne prawo wyboru przysługiwało wszystkim Mistrzom Cechu, a od 1703 r. czynne i bierne prawo wyborcze miało tylko dwunastu mistrzów i tylko im przysługiwało prawo wyboru Cechmistrzów. Przywileje przewidywały wybór dwóch Cechmistrzów, którzy zobowiązani byli do złożenia przysięgi na wierność królowi i władzom miejskim. Jedną z podstawowych zasad organizacji Cechu Krawców był tzw. „przymus cechowy”. Do obowiązków Cechu należało witanie króla, senatorów i obcych posłów uroczyście wjeżdżających do Lublina. W XIX w cech krawców przekształcił się w tzw. cech na zasadzie dobrowolności.

Zasadę przymusu cechowego uchylono w 1927 r. W 1989 r. wydano ustawę o działalności gospodarczej, w ramach której zniesiono obowiązek zrzeszania zakładów rzemieślniczych w Cechach. Zniesiono także wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przy rejestracji działalności gospodarczej i wykonywaniu rzemiosła.

fotografia z okazji obchodów 475 lat cechu autor: Maciej Ziegler

fotografia z okazji obchodów 475 lat cechu autor: Maciej Ziegler

Ostatnie lata – kilka kart z kroniki cechu

 

 

 

 

 

Uroczystości związane z przyznaniem najwyższego odznaczenia rzemieślniczego:

 

Cech współcześnie

Obecna działalność Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie koncentruje się głównie na utrzymaniu wielowiekowych tradycji organizacji cechowej oraz na zacieśnianiu więzi środowiskowej. Cech koordynuje pracę podległych zakładów zrzeszonych, prowadzi punkt informacyjny na terenie miasta Lublina o działalności zrzeszonych członków.

Organizuje dla nich wyjazdy na ogólnopolskie spotkania rzemieślnicze na Jasną Górę w Częstochowie oraz do innych sanktuariów w Polsce: do Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiwenik, Krakowa, Gniezna i Kalisza. Członkowie Cechu wraz ze starszyzną cechową co roku biorą udział w święcie patronackim św. Józefa, w procesjach Bożego Ciała i spotkaniach opłatkowych Samorząd Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości

 

 

Obecny zarząd cechu to:

Dariusz Wójtowicz – Starszy Cechu
Dariusz Wójtowicz – Starszy Cechu

 

 

Janusz Kowalski – Podstarszy Cechu
Janusz Kowalski – Podstarszy Cechu

 

Zofia Drapacka – Sekretarz zarządu
Zofia Drapacka – Sekretarz zarządu